Integritetspolicy

A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien Filial (Sverige) vill informera dig om att behandlingen av dina personuppgifter, som utförs via webbplatsen (”Webbplats”) eller samlas in via kontaktformulär (”Formulär”), sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (Förordning (EU) 2016/679 – nedan kallad ”GDPR”).

 

1. Dataregisteransvarig och Dataskyddsombud
Dataregisteransvarig är A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien Filial (Sverige, med säte i Medeon Science Park, P A Hanssons väg 41, hus D 214 32 Malmö, Sweden (”Dataregisteransvarig”)
Dataskyddsombudet (”DPO”) kan kontaktas på: dpo@menarini.com

 

2. De uppgifter vi behandlar
Med ditt samtycke behandlar vi följande vanliga och känsliga personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med webbplatsen och använder relaterade tjänster och funktioner. Dessa uppgifter inbegriper i synnerhet namn och efternamn, kontaktuppgifter, yrkeskvalifikationer, intresseområden och innehåll i dina specifika förfrågningar eller rapporter, samt de ytterligare uppgifter som den dataregisteransvarige kan förvärva, även från tredje parter, inom ramen för affärsverksamheten (”Uppgifter”).
För att vi ska kunna uppfylla de förfrågningar som du skickar genom kontaktformuläret/ hantera din registrering inom det begränsade åtkomstområdet/hantera ditt deltagande i prisupphandlingen/hantera biverkningsrapporter, måste du samtycka till behandling av de uppgifter som är markerade med en asterisk (*). Utan dessa obligatoriska uppgifter eller samtycket kan vi inte behandla din förfrågan vidare. Omvänt är de uppgifter som förfrågas i fält som inte är markerade med en asterisk och ditt samtycke till att ta emot informationsmaterial valfritt: underlåtenhet att tillhandahålla dessa medför inga konsekvenser.
Den dataregisteransvarige kan under alla omständigheter, även utan ditt tidigare samtycke, behandla dina uppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som följer av lagar, förordningar och EU-lagstiftning, för att utöva rättigheter i rättsliga förfaranden, försvara sina egna legitima intressen och i alla de fall som avses i artiklarna 6 och 9 i GDPR, i tillämpliga fall.
Behandling kommer att ske både med hjälp av datorer och på papper, och medför alltid den tillämpning av säkerhetsåtgärder som föreskrivs i gällande lagstiftning.

 

3. Varför och hur vi behandlar dina uppgifter
Uppgifter behandlas för följande ändamål:

(I) för att hantera dina förfrågningar om information som har lämnats via webbplatsen och formuläret; den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke (Artiklarna 6.1.a och 9.2.a i GDPR);

(II) för att hantera dina förfrågningar om information/registrering med begränsade åtkomstområden som har lämnats via webbplatsen och formuläret. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke (art. 6.1.(a) i förordningen

III) för att hantera säkerhetsövervakning och biverkningsrapporter som inlämnas via webbplatsen eller olika formulär; den rättsliga grunden för behandling för dessa ändamål är ditt samtycke (artiklarna 6.1.a och 9.2.a i GDPR), samt för att tillgodose allmänhetens intresse i hälso- och sjukvården (artikel 9.2.i, i GDPR)].

Dessutom, men endast med ditt frivilliga samtycke som utgör den rättsliga grunden för behandlingen i enlighet med artikel 6.1.a. i GDPR:
(V) för att få nyhetsbrev från Företaget
(VI) för att få reklammaterial (direktmarknadsföring) från Företaget;
(VII) för att få kommersiella meddelanden i linje med din profil (“profilering”) från Företaget.

Genom att markera lämpliga rutor accepterar du behandling för dessa ändamål.

Dina uppgifter kan under alla omständigheter komma att behandlas, även utan ditt samtycke, i syfte att följa lagar, förordningar, EU-lagstiftning (artikel 6.1.c) i GDPR, för att föra statistik om webbplatsens användning och säkerställa att den fungerar korrekt (art. 6.1.(f) i förordningen), för att implementera Menarini-koncernens uppförandekod samt upprätta eller försvara rättsliga anspråk i företagets intresse.

Personuppgifterna registreras i företagets datorsystem i full överensstämmelse med dataskyddslagstiftningen, inklusive säkerhets- och sekretessprofiler, och baserat på principer om korrekt praxis, lagenlighet och öppenhet vid behandling.
Uppgifterna kommer att lagras så länge som det är absolut nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in. I vilket fall som helst är kriteriet som används för att bestämma denna period baserat på efterlevnad av de tidsgränser som fastställs i lag, samt på principerna om dataminimering, lagringsbegränsning och rationell hantering av arkiv.

Alla dina uppgifter kommer att behandlas på papper eller med hjälp av automatiska instrument, vilket hur som helst säkerställer en lämplig nivå av säkerhet och sekretess.

 

4. Navigeringsuppgifter
Om du bara besöker webbplatsen (dvs. utan att skicka meddelanden eller använda någon av de tillgängliga tjänsterna/funktionerna) begränsas behandlingen av dina uppgifter till navigeringsuppgifter, dvs. uppgifter vars överföring till webbplatsen är nödvändig för en korrekt funktion av de datorer som driver webbplatsen samt av nätets kommunikationsprotokoll. Denna kategori innehåller till exempel IP-adresser eller datordomäner som används för att besöka webbplatsen, och andra parametrar som rör det operativsystem som används för att ansluta till webbplatsen. Företaget samlar in dessa och andra uppgifter (till exempel antal besök och den tid som spenderats på webbplatsen) endast för statistiska ändamål och i anonym form för att övervaka webbplatsens funktion och förbättra dess prestanda. Sådana uppgifter samlas inte in för att kopplas med annan information angående, eller för identifiering av, användare. Detta är emellertid uppgifter som till sin natur gör det möjligt för företaget att identifiera användare genom behandling och associering med uppgifter som innehas av tredje part. Navigeringsuppgifter raderas normalt efter behandling i anonym form, men kan lagras och användas av Företaget för att upptäcka och identifiera förövare av eventuella datorrelaterade brott som begås till nackdel för webbplatsen eller webbplatsens användning. Utan att det påverkar denna möjlighet och bestämmelserna i vår Cookiepolicy lagras de navigeringsuppgifter som beskrivs ovan endast tillfälligt, i enlighet med lag.

 

5. Länkar till andra webbplatser
Detta informationsmeddelande tillämpas endast på webbplatsen och formulären enligt vad som anges ovan. Även om webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser (så kallade tredjepartswebbplatser) vill vi uppmärksamma på att företaget inte har någon åtkomst till eller kontroll över cookies, webbsignaler eller annan spårningsteknik som kan vara aktiv på sådana tredjepartswebbplatser i innehåll och material som publiceras där, eller över deras metoder för behandling av dina personuppgifter. Av detta skäl friskriver sig företaget uttryckligen från allt ansvar för sådana frågor. Du bör därför verifiera sekretesspolicyerna för sådana tredjepartswebbplatser och samla in information om deras villkor och om hur de behandlar dina personuppgifter.

 

6. Personer som har tillgång till uppgifterna
Uppgifterna behandlas elektroniskt och manuellt enligt förfaranden och logik som avser ovan nämnda ändamål, och är tillgängliga för den dataregisteransvariges personal med behörighet att behandla personuppgifter och deras tillsynsledare, och i synnerhet för personal som tillhör följande kategorier: teknisk-, IT- och administrativ personal, ombud, produktansvariga, personal som övervakar medicintekniska produkter, internrevisions- och tillsynspersonal, samt andra personer som behöver behandla uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter. Uppgifter kan kommuniceras, även till länder utanför EU (”Tredje länder”), till: (i) institutioner, myndigheter, offentliga organ för deras institutionella ändamål; (ii) yrkesverksamma, oberoende konsultföretag – individuellt eller i partnerskap – och andra tredje parter och leverantörer som tillhandahåller den dataregisteransvarige kommersiella, professionella eller tekniska tjänster som behövs för att driva webbplatsen (t.ex. tillhandahållande av IT- och datamolnstjänster) för de ändamål som anges ovan, och för att stödja Företaget med tillhandahållande av de tjänster du har efterfrågat; (iii) tredje parter vid fusioner, förvärv, överlåtelser av verksamhet eller filialer av denna, revisioner eller annan extraordinär verksamhet; (iv) tillsynsorgan för företag med säte på den dataregisteransvariges adress, vid fullgörandet av deras verksamhet (översikt över efterlevnaden av lagliga skyldigheter, etiska normer, Menarini-koncernens uppförandekod, etc.).
De nämnda mottagarna får endast erhålla de uppgifter som är nödvändiga för deras respektive funktioner, och ska vederbörligen förbinda sig att endast behandla dem för de ovan angivna ändamålen och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Uppgifterna kan dessutom vidarebefordras till de andra legitima mottagare som identifieras från tid till annan enligt gällande lagar. Med undantag för det föregående får uppgifterna inte delas med tredje parter, vare sig juridiska eller fysiska personer, som inte utför någon funktion av kommersiell, yrkesmässig eller teknisk karaktär för den dataregisteransvarige, och får inte spridas. De personer som mottar uppgifterna ska behandla dem, i förekommande fall, i egenskap av dataregisteransvariga, registerförare eller personer med behörighet att behandla personuppgifter, för de ändamål som anges ovan och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
När det gäller överföring av uppgifter utanför EU, inklusive till länder vars lagar inte garanterar samma skyddsnivå för personuppgifter som EU-lagstiftningen, informerar den dataregisteransvarige om att överföring under alla omständigheter ska ske i enlighet med de metoder som tillåts i GDPR, till exempel med stöd av användarens samtycke, med stöd av standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen, genom att välja parter som är inskrivna i internationella program för fritt flöde av uppgifter (t.ex. Privacy Shield EU-USA) eller som verkar i länder som anses vara säkra av Europeiska kommissionen.

 

7. Dina rättigheter
Genom att kontakta den dataregisteransvarige på de ovan angivna adresserna, kan du när som helst utöva rättigheterna enligt artiklarna 15-22 i GDPR, såsom exempelvis att erhålla en uppdaterad lista över de personer som har åtkomst till dina uppgifter, få bekräftelse på förekomsten av personuppgifter vilka är relaterade till dig, bekräfta deras innehåll, ursprung, korrekthet, plats (även med hänvisning till eventuella tredje länder), begära kopior och korrigering av dem, och i de fall då de tillhandahålls genom GDPR, begära att deras behandling ska begränsas, att de ska raderas, motsätta dig direktkontaktverksamhet (inklusive begränsat till vissa kommunikationsmedier för att ta emot nyhetsbrev, att få reklammaterial (direktmarknadsföring) från Företaget och för att få kommersiella meddelanden vilka är i linje med din profil (“profilering”) från Företaget. Likaledes kan du alltid rapportera om observationer kring särskild användning av uppgifter avseende särskilda personliga situationer som anses vara felaktiga eller omotiverade av den befintliga relationen till den dataskyddsansvarige, eller inlämna klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke – detta inskränker dock inte lagenligheten för den behandling som har utförts innan ett samtyckes återkallande.

Nålfri införare

Den automatiska införaren tillåter snabb och smärtfri insättning av sensorn jämfört med traditionell kanylinsättning.
kanylnålsinsättning
nålfri applikation